Организационна структура

   Асоциация „Българска книга” е доброволно сдружение на български книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти.

   Органи на Сдружението са Общо събрание, Управителен съвет и Контролен съвет. 


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ


 

Велизара Добрева,  „Егмонт България ЕАД

Председател на Управителния съвет


Държавна политика и законодателство в областта на книгоиздаването; Международни литературни фестивали; Въпроси на книготърговците; Финансово управление на АБК

 

Мая Бобева, „Клевър Бук" ООД

Зам.-председател на Управителния съвет

 

Международна дейност и представяне на българската книга в чужбина; Културна програма на Алея на книгата 

 

Членове на УС:

Галя Дянкова („Кибеа" ООД) - Читалища и библиотечно законодателство; Противопоставяне на пиратството; Инициативи за насърчаване на четенето


Димитър Илиев  („Шамбала" ЕООД) - Организация на панаири и изложения в България; Въпроси, свързани с авторското право


Цонка Казакова (Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов") - Въпроси на учебникарското книгоиздаване; Семинари и обучения; Награди на АБК; Връзки с обществеността


 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ


 

Венка Рагина, „Унискорп“ ЕООД

Председател на Контролния съвет 

 

Димитър Атанасов („Букохолик" ЕООД),

Павлин Якимов („Издателство АМГ" ЕООД). АДМИНИСТРАЦИЯ


 

Михаела Тодорова

Организационен секретар

m.todorova@abk.bg

 

Анна Филипова

Организатор нестопанска дейност

filipova@abk.bg

 

Моника Димитрова

Реклама и маркетинг

m.dimitrova@abk.bg

 

Янчо Михайлов

Организатор събития

mihaylov@abk.bg

 

Светла Харитонова
Касиер - счетоводител

varnamds@gmail.com
x