Устав на сдружение „Асоциация Българска книга”

Устав на сдружение „Асоциация Българска книга”

 

 ГЛАВА ПЪРВА.

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Член 1. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СТАТУТ

(1) Наименованието на сдружението с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза е "АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКА КНИГА".

(2) Сдружението е организация с нестопанска цел, създадена на основата на доброволно сдружаване на български книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти.

(3) Сдружението е юридическо лице.

(4) Седалището на сдружението е град София.

(5) Адресът на управление на сдружението е град София, 1463, бул. Витоша 64, вх. 1, ет. 2, ап. 4.

(6) Наименованието, седалището, адресът и другите отличителни знаци се поставят върху всички документи и издания на сдружението.

 

Член 2. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

Съществуването на сдружението не се ограничава със срок или други условия.

 

Член 3. ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Като обединение на книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти в България сдружението има следните цели:

1. Да защитава тяхната независимост и техните професионални права и интереси, както и да издига авторитета на книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти в обществото;

2. Да създава пазарни отношения, подчинени на професионална етика и принципите на лоялност и равнопоставеност, като обединява усилията на своите членове;

3. Да работи със съответните държавни органи за усъвършенстване на законодателството в областта на книгоиздаването, книготърговията, авторските и сродните им права;

4. Да популяризира международни съглашения и конвенции в областта на книгоиздаването и защитата на интелектуалната собственост и да съдейства за присъединяване на страната към тях;

5. Да осъществява връзки и сътрудничество със сродни организации в страната и чужбина и да членува в международни организации, работещи в областта на книгоиздаването, книготърговията и интелектуалната собственост;

6. Да налага принципите на лоялната конкуренция и пазарното регулиране на книжния пазар в страната и чужбина, между членовете си и между членовете и всяко трето лице, както и да съдейства за доброволното уреждане на възникналите спорове между членовете си;

7. Организацията може да бъде регистрирана като организация за колективно управление на авторски права и да предостави възможност  на всички нейни членове да й предоставят за колективно управление на авторски права правата, които са им отстъпени от авторите.

8. Може да представлява своите членове пред всички правораздавателни и административни органи за защита на поверените им за управление права, като за осъществяване на това може, от свое име и след съгласието на съответния носител на авторско право, да предявява искове по чл. 94 и чл. 95 и да иска налагане на обезпечителни мерки по чл. 96а и на мерки по чл. 96б, 96в и 96г ЗАПСП.

9. Да организира и осъществява помощ на членовете на сдружението.

10. Да представлява пред трети лица своите членове, както и сдруженията, с които има договори за взаимно представителство при защита на поверените му за управление права и събиране на дължимите суми.

11. Да осъществява информационното обслужване на своите членове в областта на книгоиздателската и книготърговската дейности, научните постижения, маркетинга, законодателството и др.

12. Да предприема действия по развитието на книжния пазар.

 

Член 4. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

За постигане на целите си сдружението:

1.  Пропагандира и защитава пред обществото, държавните и правозащитните органи своите идеи за ролята на книгоиздаването, книготърговията и свързаните с тях дейности;

2. Съдейства за изработването на необходимите законодателни и управленски актове в областта на книгоиздаването, книготърговията, интелектуалната собственост и популяризирането на културните достижения на български и чуждестранни автори и творци;

3. Поддържа връзки и обменя информация със сродни организации в други страни, като им поверява представителството на своите членове на съответната територия и поема представителството им за България;

4. Подпомага членовете си с оглед постигане на максимално ефективна защита на техните права и интереси;

5. Информира членовете си за обявени търгове, конкурси, изложби и панаири в страната, като съдейства за участието им в тях и при възможност разработва или осигурява типови договори, тръжни книжа, образци и др.;

6. Съдейства за повишаването на подготовката и квалификацията на управляващите мениджъри и останалите кадри в бранша, като организира курсове, конференции, симпозиуми, срещи с мениджъри на водещи фирми в страната и чужбина;

7. Съдейства на членовете си за предотвратяване и ликвидиране на прояви на монополизъм и нелоялна конкуренция;

8. Организира панаири на книгата, книжни изложения, както и на други публични прояви, насочени към популяризиране на четенето и книгата.

 

Член 5. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО

Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет:

1. Наема и отдава под наем щандове по време на панаирите, базарите и алеите на книгата, както и по време на всякакви публични прояви, организирани от него.

2. Сдружението представлява и защитава интересите на чуждестранните сродни организации на територията на Република България.

3. Сдружението предявява искове и представлява своите членове съгласно българското законодателство пред правораздавателните и административни органи при защитата на поверените му от неговите членове права за управление.

4. Сдружението посредничи при бизнес контакти.

5. Сдружението извършва информационно и научно обслужване, обучение и консултантска дейност.

 

Член 6. ФИНАНСИРАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

(1) Сдружението се финансира от следните източници:

1. членски внос;

2. приходи от дейността по чл. 5.

3. приходи от лихви по текущи средства на сдружението, депозирани в банки и финансови учреждения;

4. допълнителни приходи, каквито са сумите, идващи от депозирането на концепции, синопсиси, идеи и други, както и присъдени обезщетения и лихви съгласно действащото законодателство;

5. целеви субсидии от страната и чужбина за осъществяване на нестопански дейности в рамките на устава на сдружението;

6. приходи от дарения;

7. приходи от собствена стопанска дейност.

(2) Членският внос е годишен. Размерът му се определя от Общото събрание.

(3) Сдружението не реализира печалби.

(4) Разходите на сдружението са за:

1. административни разходи и заплати, счетоводни, съдебни и други такива, разходи за управление на правата в страната и чужбина и за участие в международни дейности;

2. разходи за взаимно сътрудничество, солидарност и всякакъв вид отпускане на суми от социален характер, учредени в полза на членовете съобразно настоящия устав. Тези разходи не могат да бъдат по-големи от 5% от приходите на сдружението;

3. разходи за организиране на собствената стопанска дейност по чл. 5;

4. разходи за членски внос в международни и национално представителни организации, в които АБК членува.

 

ГЛАВА ВТОРА.  

ЧЛЕНСТВО

 

Член 7. УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО В СДРУЖЕНИЕТО

(1) Член на асоциацията може да бъде всяко юридическо лице или едноличен търговец, което се ползва с добро име в бранша, има за основен предмет на дейност книгоиздаването, книготърговията или продажбата на права за книгоиздаване (литературни агенти) и:

1. е издало най-малко шест книги, или

2. е продало права за издаване най-малко на 6 книги в България и в чужбина, или

3. търгува с книги и управлява поне един търговски обект или интернет сайт за книготърговия;

4. е регистрирано по реда на Закона за данък добавена стойност;

5. разполага с  препоръки на поне двама членове на АБК.

(2) (нова, септ. 2020 г.) Член на асоциацията може да бъде университетско издателство. Когато университетското издателство не е самостоятелно юридическо лице, за член на асоциацията се приема съответното висше училище, от което университетското издателство е част, като изискванията по ал. 1 се отнасят за дейността на университетското издателство. В хипотезата на предходното изречение не се прилага изискването по ал. 1, т. 4.

(3) (предишна ал. 2, септ. 2020 г.) Член на асоциацията може да участва в други представителни организации на български книгоиздатели, книгоразпространители или литературни агенти след разрешение на УС на асоциацията.

 

Член 8. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

(1) Членове на сдружението са лицата, които са участвали в учредителното събрание, подписали са учредителния протокол и са отговаряли на условията за членство към момента на учредяване.

(2) Членове на сдружението са и лицата, приети за такива в съответствие с правилата на настоящия устав.

(3) (изм., септ. 2020 г.) Желаещите да бъдат приети за членове внасят за разглеждане от Управителния съвет следните документи:

1. писмено заявление за членство, съдържащо данни, че кандидатът отговоря на условията за членство, и декларация, че той е запознат и приема Устава на сдружението и Етичната харта на членовете на „Асоциация Българска книга“ – по образец, утвърден от Управителния съвет;

2. копие от решението за откриване на висшето училище – когато кандидатът е висше училище, от което университетско издателство е част и последното не е самостоятелно юридическо лице;

3. изрично писмено пълномощно – в случай че заявлението за членство се подава от упълномощено лице;

4. документ за регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност в съответствие с изискването на ал. 1, т. 4, когато е приложимо;

5. препоръки в съответствие с изискването на ал. 1, т. 5.

(4) (изм., септ. 2020 г.) Управителният съвет разглежда документите за членство и се произнася по тях на първото свое заседание, следващо датата на тяхното представяне. Решението на УС за приемане на нов член се взема с мнозинство повече от половината от членовете на Управителния съвет.

(5)  Членството възниква от момента на вземане на решение от Управителния съвет.

(6) В десетдневен срок след приемането си, новият член е длъжен да плати първия си годишен членски внос в размер, пропорционален на оставащата част от съответната календарна година.

(7) (изм. септ. 2020 г.) Отказът на Управителния съвет да уважи заявлението за членство може да се обжалва пред Общото събрание. В този случай Управителният съвет е длъжен да включи в дневния ред разглеждането на жалбата на следващото Общо събрание.

 

Член 9. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

(1) Всеки член на сдружението има право:

1. да участва в неговата дейност;

2. да участва и гласува в Общото събрание;

3. да избира и да бъде избиран в управителния и контролния съвет;

4. да иска обяснение от дружествените органи за неизпълнение на приети решения, както и да иска сведения по въпроси, които засягат интересите му;

5. да иска отмяна на незаконните, противоуставни и неправилни решения и действия на органите на сдружението;

6. да внася за разглеждане в управителния съвет предложения, съображения, становища по въпроси, засягащи дейността на сдружението и да участва при разглеждането и обсъждането им;

7. да се ползва от имуществото, материалната база, фондовете, информацията и другите дейности на сдружението при определени от Общото събрание условия и ред.

(2) Всеки член на сдружението е длъжен:

1. да спазва устава, да изпълнява решенията на общото събрание  на сдружението и да се ръководи в своята дейност и публичното си поведение от принципите, залегнали в Етичната харта на Асоциация „Българска книга“;

2. да съдейства за постигане целите на сдружението;

3. да внася членския внос за текущата година най-късно до 31 януари на годината, за която се отнася

4. да участва във финансовата издръжка на сдружението и под други форми, определени от Общото събрание;

5. да изпълнява постигнатите договорености от органите на сдружението с държавни, синдикални и други органи и организации.

 

Член 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

(1) Членството в сдружението се прекратява при:

1. напускане;

2. изключване;

3. (нова, септ. 2020 г.) отпадане;

4. (предишна т. 3, септ. 2020 г.) прекратяване на сдружението;

5. (предишна т. 4, септ. 2020 г.) със смъртта на физическото лице или поставяне под пълно запрещение;

6. (предишна т. 5, септ. 2020 г.) прекратяване на дейността на юридическото лице;

(2) Член на сдружението може да бъде изключен, когато

-          грубо нарушава Устава или решенията на Общото събрание;

-          грубо нарушава принципите, заложени в Етичната харта на членовете на Асоциация „Българска книга“;

-          злепоставя с действията си сдружението.

-          (отм., септ. 2020 г.)

Решението за изключване се взема от Общото събрание, с мнозинство 1/2 от присъствалите на съответното Общо събрание членове на сдружението, по предложение на управителния съвет. 

(3) (нова, септ. 2020 г.) Членството се прекратява поради отпадане при неплащане на годишния членски внос. Отпадането се констатира с решение на Управителния съвет при условие, че липсва плащане след като е отправена покана до неизправния член да заплати дължимия членски внос в срок до един месец от изпращането на поканата. Поканата се изпраща на съответния електронен адрес по чл. 13.

ГЛАВА ТРЕТА.

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

Органи на сдружението са  Общо събрание, управителен съвет и контролен съвет.

 

РАЗДЕЛ І.  ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Член 11. СЪСТАВ

Общото събрание е върховен орган на сдружението и се състои от всички негови членове.

 

Член 12. ПРАВОМОЩИЯ

(1) Общото събрание:

1. приема, изменя и допълва устава на сдружението;

2. избира и освобождава председателя, членовете на управителния съвет и на контролния съвет;

3. приема отчета за дейността на управителния съвет и доклада на контролния съвет;

4. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;

5. взема решения за придобиване и разпореждане с недвижимо имущество на сдружението;

6. взема решение за изключване на членове от сдружението по чл. 10, ал. 2;

7. взема решение за реорганизация и прекратяване на сдружението и за сливането му с друго;

8. взема решения за откриване и закриване на клонове;

9. приема бюджета на сдружението;

10. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

11. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

12. взема решения за участие в други организации в и извън страната.

(2) Правомощията по ал. 1, т. 9, 11 и 12 могат да се възлагат на други органи на сдружението;

(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението;

(4) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(5) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава;

(6) Споровете по предходната алинея могат да бъдат повдигани пред съда по регистрация на сдружението от всеки член на сдружението или негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

 

Член 13. СВИКВАНЕ

(1) Общото събрание се свиква с писмена покана от управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване, Общото събрание се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на събранието и по чия инициатива се свиква. Поканата се изпраща на електронния адрес, който всеки от членовете на сдружението е посочил и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден. Всеки от членовете е длъжен в писмен вид да информира управителния съвет за електронния адрес, на който желае да получава покани за Общо събрание. Поканите, изпратени на посочения електронен адрес, се считат за връчени.

(2) Общо събрание се свиква по правило през първото тримесечие на всяка календарна година.

 

Член 14. КВОРУМ

(1) Общото събрание е редовно, ако присъстват повече от половината от всички членове. Ако на указаната дата, час и място не се явят нужният брой членове или техни представители, макар редовно поканените да са всички, събранието се отлага с един час и се провежда независимо от броя на представените членове.

(2) Представителите трябва да са упълномощени с пълномощни от съответните управляващи дружествата-членове, удостоверяващи правата, с които са натоварени упълномощените. Един представител може да представлява само един член на сдружението.

 

Член 15. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

(1) За дискусиите и решенията на Общото събрание се съставят протоколи, подписани от председателстващия събранието и протоколчика.

(2) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения, освен в случаите, когато присъстват всички членове на Общото събрание и са съгласни с предложените изменения в дневния ред.

(3) Гласуването в Общото събрание е явно или тайно. Общото събрание решава какво да бъде гласуването във всеки конкретен случай.

(4) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен в случаите когато този устав не предвижда друго.

(5) За решения по чл. 12, ал. 1, т. 6 и 7 се изисква квалифицирано мнозинство - 2/3 от всички присъстващи членове на сдружението;

(6) Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

1. него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство до втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е ръководител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения;

(7) (изм., септ. 2020 г.) Всеки член на сдружението има право на един глас в Общото събрание и може да го упражнява лично или чрез пълномощник въз основа на писмено пълномощно. Едно физическо лице може да представлява повече членове, ако е техен законен представител. Едно физическо лице може да представлява само един член въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

(8) Документите на Общото събрание до 30 дни след провеждането му трябва да са достъпни за членовете на сдружението

 

РАЗДЕЛ ІІ.  УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

Член 16. ИЗБОР И МАНДАТ

(1) Управителният съвет се избира от Общото събрание на сдружението;

(2) За членове на управителния съвет могат да бъдат избирани само членове на сдружението, представлявани от своите законни представители или от изрично упълномощени от тях за избор в управителните органи лица

(3) Ако при избора на управителен съвет двама или повече кандидати имат равен брой гласове, за тези кандидати се прави ново гласуване при същите изборни условия;

(4) Членовете на управителния съвет се избират за срок от две години.

(5) (нова, септ. 2020 г.) Член на Управителния съвет не може да заема длъжността повече от два  последователни мандата.

 

Член 17. СЪСТАВ

(1) Управителният съвет се състои от 5 души в състав: председател, заместник-председател и трима членове;

(2) В управителния съвет не могат да бъдат избирани:

1. членове на сдружението, които са в ръководните органи на друго сдружение, чийто предмет на дейност е подобен на предмета на дейност на сдружението, с изключение на случаите, когато те са били номинирани от сдружението и самото сдружение е член на това второ дружество;

2. едновременно за един и същи мандат – съпрузи, низходящи и възходящи роднини, както и роднини по съребрена линия и по сватовство до втора степен, а също и съдружници или акционери в едно и също юридическо лице.

 

Член 18. ПРАВОМОЩИЯ

(1) Управителният съвет изпълнява решенията на Общото събрание и направлява дейността на сдружението.

(2) В работата си управителният съвет се ръководи от устава сдружението и Етичната харта на членовете на Асоциация „Българска книга“.

(3) Управителният съвет избира измежду членовете си заместник-председател, който представлява сдружението при обективна невъзможност на председателя да изпълнява задълженията си;

(4) Управителният съвет:

1. определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

2. осигурява изпълнение на решенията на Общото събрание;

3. разпорежда се с имуществото на сдружението с оглед и съобразно целите и предмета на дейност на сдружението, като своевременно информира Общото събрание за извършеното разпореждане и носи отговорност пред него за виновно накърняване правата на сдружението;

4. подготвя и внася в Общото събрание план за дейността и проект за бюджет;

5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;

6. утвърждава административната структура на сдружението, определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;

7. образува свои постоянни или временни специализирани органи /комисии, работни групи/, като определя състава и задачите им;

8. изслушва ежегодния доклад на контролния съвет;

9. приема нови членове на сдружението;

10. определя адреса на сдружението;

11. (нова, септ. 2020 г.) приема решения, правила и регламенти за провеждане и организиране на събития и за учредяване и връчване на награди от името на сдружението, при спазване на принципите, утвърдени от Общото събрание;

12. (нова, септ. 2020 г.) приема решения за създаване и поддържане на интернет страници, за създаване на медии, както и за издаване на материали, свързани с основния предмет на дейност на сдружението, при спазване на принципите, утвърдени от Общото събрание;

13. (предишна т. 11, септ. 2020 г.) взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

14. (предишна т. 12, септ. 2020 г.) приема Правилник за организацията на дейността на Управителния съвет.

(5) (нова, септ. 2020 г.) Решенията по ал. 4, т. 7, 11 и 12 се вземат след задължителна консултация с членовете на сдружението.

 

 

Член 19. СВИКВАНЕ

(1) Управителният съвет се свиква на заседание от председателя, когато това е необходимо, но не по-рядко от веднъж месечно.

(2) Председателят е длъжен в седемдневен срок да насрочи заседание на управителния съвет по искане на минимум 1/3 от членовете му. Ако той не стори това, управителният съвет се свиква от заместник-председателя или от председателя на контролния съвет.

(3) Първото заседание на новоизбрания управителен съвет трябва да се състои най-късно седем дни след избирането му от Общото събрание. На първото си заседание управителният съвет избира заместник-председател.

(4) Заседанията на управителния съвет са законни, ако присъстват повече от половината от членовете му.

(5) На заседанията на управителния съвет присъства и председателят на контролния съвет, който взема отношение по разглежданите въпроси.

(6) С решение на Управителния съвет в заседанията на Управителния съвет могат да участват без право на глас и членовете на Контролния съвет и изпълнителният директор на АБК, а при разглеждането на отделни въпроси – и членове на АБК, служители на АБК и външни експерти.

 

Член 20. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

(1) (изм., септ. 2020 г.)  Решенията на Управителния съвет се вземат с явно гласуване и с мнозинство повече от половината от присъстващите на заседанието членове. Решенията по чл. 18, ал. 4, т. 3, т. 6, т. 9, както и решенията, свързани с извършването на ликвидация на сдружението, се вземат с мнозинство повече от половината от всички членове на Управителния съвет. В отделни случаи Управителният съвет може да реши гласуването да бъде тайно и приемането на определени решения да става с по-високо мнозинство от предвиденото в предходните изречения.

(2) Присъстващо на заседанието на управителния съвет е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(3) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

(4) Протоколите от заседанията на управителния съвет се подписват не по-късно от следващото заседание от всички присъствали членове на управителния съвет и се разпращат по електронната поща на всички членове на сдружението.

 

Член 21. ОТПАДАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

(1) В случай, че за член на управителния съвет допълнително възникне пречка, недопускаща по-нататъшното му участие в този съвет, както и в случай, че наличието на такава пречка бъде установено по-късно, управителният съвет го отстранява от заседанията си и го предлага за освобождаване на следващото Общо събрание.

(2) Когато член на управителния съвет не присъства без уважителна причина на три последователни заседания на управителния съвет, се смята, че той е подал оставка като член на управителния съвет.

(3) Член на управителния съвет може да подаде оставка, като я депозира писмено в управителния съвет. Управителният съвет я приема за сведение на първото си заседание след депозирането и го предлага за освобождаване на следващото общо събрание.

(4) Овакантеното място в управителния съвет се попълва по реда на чл.12, ал.1 т.2 от настоящия устав от следващото Общо събрание.

 

Член 22. ПРЕДСЕДАТЕЛ

(1) Председателят се избира от Общото събрание за срок от две години и може да бъде само член на сдружението.

(2) Председателят представлява сдружението.

(3) При обективна невъзможност на председателя временно да изпълнява функциите си, то се замества от заместник-председателя до отпадане на причините за тази невъзможност.

 

Член 23. ПРАВОМОЩИЯ

(1) Председателят на управителния съвет:

1. се грижи за спазването на устава на сдружението, а също и за защита на интересите му

2. представлява сдружението, води преговори и подписва договори след обсъждане с управителния съвет

3. ръководи и контролира дейността на администрацията

4. ръководи заседанията на управителния съвет

5. извършва други дейности, възложени му от този устав, Общото събрание и управителния съвет.

6. Председателят може да поема задължения по договори с трети лица и да се разпорежда с имущество на сдружението  в размер до 1 000 лева без предварително решение на управителния съвет.

7. Председателят, а при обективна невъзможност да изпълнява функциите си - заместникът му, решава дали за дадена дейност да бъде сключен договор (с клиенти, възложители или съизпълнители). Когато един договор поради неотложни причини е сключен без предварителното решение на управителния съвет, договорът трябва да бъде одобрен от управителния съвет най-късно на следващото заседание след сключването му.

8. Ако председателят на сдружението сключи договор, който управителния съвет или Общото събрание са решили да не сключват или който не е одобрен от управителния съвет или Общото събрание след сключването му, то той отговаря пред сдружението и членовете му за всички вреди, които са причинени от такъв договор.

(2) Заместник-председателят на управителния съвет изпълнява функциите на председателя в случаите, когато последният е възпрепятстван да ги упражнява или писмено му е възложил това.

 

Член 24. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

(1) Членовете на Управителния съвет се задължават да уведомяват Управителния съвет предварително или при настъпване на нови обстоятелства за вероятност техни участия в конкретни инициативи на сдружението да бъдат възприемани като дейности, целящи лично /фирмено/ облагодетелстване;

(2) В случай на подобен конфликт на интереси   Управителният съвет има право да възложи дейността, свързана с тези инициативи, на друг член на Управителния съвет.

 

Член 25. СЕКЦИИ В СДРУЖЕНИЕТО

(1) Членовете на сдружението могат да образуват секции в съответствие с конкретния профил на своята дейност или на териториален принцип.

(2) Решение за образуване на секция взема общото събрание по искане на най-малко трима членове на сдружението или по предложение на управителния съвет.

 

РАЗДЕЛ ІІІ. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

 

Член 26. СЪСТАВ

(1) (изм., септ. 2020 г.) Контролният съвет се състои от трима души, избрани при условията и по реда на чл. 16.

(2) Не могат да бъдат членове на Контролния съвет:

- (изм., септ. 2020 г.) членовете на Управителния съвет в настоящия мандат;

- лица, които отговарят на условията по чл.17, ал.2 от настоящия устав.

(3) Отпадането и заместването на членове на контролния съвет се уреждат по аналогия по реда на чл. 21.

(4) Контролният съвет избира от състава си свой председател.

 

Член 27. ПРАВОМОЩИЯ

Контролният съвет проверява изпълнението на бюджета и финансовата сметка на сдружението и доколко решенията и действията на управителния съвет и председателя са в съответствие с устава и решенията на Общото събрание и докладва за резултатите пред Общото събрание.

 

Член 28. МАНДАТ

Контролният съвет има мандат две години.

 

Член 29. СВИКВАНЕ

Контролният съвет се свиква на заседание от своя председател най-малко веднъж на три месеца. Ако той не стори това, заседанието може да бъде свикано и от друг член на съвета.

 

Член 30. КВОРУМ

Заседанията на контролния съвет са законни само ако присъстват мнозинство от членове му.

 

Член 31. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

(1) Решенията на контролния съвет се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство на членовете му.

(2) За проведените заседания на контролния съвет се съставят протоколи, които се подписват от присъстващите членове на съвета.

 

Член 32. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

(1) Членовете на Контролния съвет се задължават да уведомяват Контролния съвет предварително или при настъпване на нови обстоятелства за вероятност техни участия в конкретни инициативи на сдружението да бъдат възприемани като дейности, целящи лично /фирмено/ облагодетелстване;

(2) В случай на подобен конфликт на интереси Контролният съвет има право да възложи дейността, свързана с тези инициативи, на друг член на Контролния съвет.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Член 33. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

(1) Сдружението се прекратява:

- по решение на Общото събрание;

- с решение на съда съгласно чл.13, ал.1, т.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Решението на съда се постановява по иск на всеки заинтересован или прокурора. В случая прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

 

Член 34. ЛИКВИДАЦИЯ

(1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от управителния съвет или от определено от него лице.

(3) Ако ликвидаторът не е бил определен по ал.2, той се определя от Софийски градски съд.

(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

 

Член 35. ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА

(1) При прекратяване на сдружението по чл. 33, ал. 1, т. 1 от настоящия устав разпределението на имуществото, останало след удовлетворяването на кредиторите, се определя с решение на общото събрание. Ако такова решение до прекратяването не е взето, то се взема от ликвидатора.

(2) Ако не съществуват лицата по предходните алинеи или са неопределяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на сдружението.

 

Член 36. ЗАЛИЧАВАНЕ

След определянето на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на сдружението от Софийски градски съд.Файлове

x