Условия за членство

ГЛАВА ВТОРА.  

ЧЛЕНСТВО

 

член 7. УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО В СДРУЖЕНИЕТО

(1) Член на асоциацията може да бъде всяко юридическо лице или едноличен търговец, което се ползва с добро име в бранша, има за основен предмет на дейност книгоиздаването, книготърговията или продажбата на права за книгоиздаване (литературни агенти) и:

1. е издало най-малко шест книги, или

2. е продало  права за издаване най-малко на 6 книги в България и в чужбина, или

3. търгува с книги и управлява поне един търговски обект или интернет сайт за книготърговия;

4. е регистрирано по реда на Закона за данък добавена стойност.

5. разполага с  препоръки на поне двама членове на АБК.

(2) Член на асоциацията може да участва в други представителни организации на български книгоиздатели, книгоразпространители или литературни агенти след разрешение на УС на асоциацията.

 

Член 8. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

(1) Членове на сдружението са лицата, които са участвали в учредителното събрание,  подписали  са учредителния протокол и са отговаряли на условията за членство към момента на учредяване.

(2) Членове на сдружението са и лицата, приети за такива в съответствие с правилата на  настоящия устав.

(3) Желаещите да бъдат приети за  нови членове депозират писмена молба до Управителния съвет на АБК, включваща и декларация, че съответният кандидат отговаря на условията за членство и е запознат и приема устава на сдружението и Етичната харта на членовете на Асоциация „Българска книга“.

(4) Управителният съвет разглежда молбата и се произнася по нея на първото свое заседание,  следващо датата на нейното депозиране. Решението на УС за приемане на нов член се взема с абсолютно мнозинство.

(5)  Членството възниква от момента на вземане на решение от Управителния съвет.

(6) В десетдневен срок след приемането си, новият член е длъжен да плати първия си годишен членски внос в размер, пропорционален на оставащата част от съответната календарна година.

(7) Отказът на Управителния съвет да уважи молбата за членство може да се обжалва пред Общото събрание. В този случай Управителния съвет е длъжен да включи в дневния ред разглеждането на жалбата на следващото Общо събрание.

 

Член 9. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

(1) Всеки член на сдружението има право:

1. да участва в неговата дейност;

2. да участва и гласува в Общото събрание;

3. да избира и да бъде избиран в управителния и контролния съвет;

4. да иска обяснение от дружествените органи за неизпълнение на приети решения, както и да иска сведения по въпроси, които засягат интересите му;

5. да иска отмяна на незаконните, противоуставни и неправилни решения и действия на органите на сдружението;

6. да внася за разглеждане в управителния съвет предложения, съображения, становища по въпроси, засягащи дейността на сдружението и да участва при разглеждането и обсъждането им;

7. да се ползва от имуществото, материалната база, фондовете, информацията и другите дейности на сдружението при определени от Общото събрание условия и ред.

(2) Всеки член на сдружението е длъжен:

1. да спазва устава, да изпълнява решенията на общото събрание  на сдружението и да се ръководи в своята дейност и публичното си поведение от принципите, залегнали в Етичната харта на Асоциация „Българска книга“;

2. да съдейства за постигане целите на сдружението;

3. да внася членския внос за текущата година най-късно до 31 януари на годината, за която се отнася

4. да участва във финансовата издръжка на сдружението и под други форми, определени от Общото събрание;

5. да изпълнява постигнатите договорености от органите на сдружението с държавни, синдикални и други органи и организации.

 

Член 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

(1) Членството в сдружението се прекратява при:

1. напускане;

2. изключване;

3. прекратяване на сдружението;

4. със смъртта на физическото лице или поставяне под пълно запрещение;

5. прекратяване на дейността на юридическото лице;

(2) Член на сдружението може да бъде изключен, когато

-          грубо нарушава Устава или решенията на Общото събрание;

-          грубо нарушава принципите, заложени в Етичната харта на членовете на Асоциация „Българска книга“;

-          злепоставя с действията си сдружението;

-          при неплащане на годишния членски внос до тридесет и първи януари на следващата календарна година.

Решението за изключване се взема от Общото събрание, с мнозинство 1/2 от присъствалите на съответното Общо събрание членове на сдружението, по предложение на Управителния съвет.  x