Цели

Асоциация „Българска книга” работи, за да:

  • запази и развие националното книгоиздаване, съобразно нормите и стандартите на ЕС;
  • съдейства за усъвършенстване на законодателството в областта на книгоиздаването, на авторските и сродните им права;
  • насърчи развитието на българската книга като уникален продукт на националната култура в общоевропейската съкровищница;
  • стимулира четенето като дейност, развиваща мисленето и културата на децата и младите хора, и да популяризира европейската концепция за учене през целия живот;
  • осигури по-широк достъп до книгата и да подпомогне развитието и укрепването на библиотечната мрежа в страната чрез разработването на по-добра нормативна база;
  • популяризира българската книга в Европа като израз на националната ни идентичност;
  • налага принципите на лоялната конкуренция и пазарното регулиране на книгоиздателския пазар в страната и чужбина;
  • координира усилията на членовете си за създаване на пазарни отношения, подчинени на професионалната етика и принципите на лоялност и равнопоставеност.
x