Етична харта на българските книгоиздатели, книгоразпространители, литературни агенти, библиотеки и преводачи

ЕТИЧНА ХАРТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯ „БЪЛГАРСКА КНИГА“


Ние, членовете на Асоциация „Българска книга“,

като продължители на хилядолетната връзка на българина с книгата и четенето

и като съзнаваме ролята на книгата и четенето в съвременното общество,

и своята отговорност и роля за развитието на българското книгоиздаване, култура и образование,

заявяваме своята решимост в работата си да спазваме конституцията и законите на страната  

и следните основни принципи:

-          Взаимното уважение и взаимното зачитане на правата на участниците в книжния сектор са основни ценности;

-          Конкуренцията в областта на книгоиздаването и книготърговията трябва да е в полза на читателите, да води до издигане качеството на българската книга и да улеснява достъпа до нея;

-          Професионалното достойнство ни задължава да работим  за популяризиране на книгата и четенето;

-          Поддържането на толерантни отношения в книжния сектор приемаме като гаранция за издигане на обществения престиж на книгоиздаването и книготърговията;

-          Злепоставянето на Асоциация „Българска книга“, колега или читател заради допуснати грешки, несъгласие с негови идеи или лични качества, както и публичното оклеветяване в преследване на конкурентни предимства приемаме за недостойно и недопустимо, като спорните въпроси трябва да се поставят за обсъждане първо в професионалната общност;

-          Основен етичен принцип във взаимоотношенията ни е при спорни въпроси да се подхожда почтено, да се спазва добрият тон, като се търсят пътища за хармонизиране на интересите;

-          Приемаме, че с позиции от името на целия книжен сектор може да излиза единствено Асоциация „Българска книга“ чрез упълномощените си органи /общото събрание и управителния съвет/; когато застъпват различна позиция, отделни книгоиздатели /книготърговци/ задължително излизат в индивидуално качество и с името си;

-          Съзнаваме, че в отношенията си с обществото  сме силни като обща позиция и декларираме твърдата си воля последователно да търсим законодателно решение на проблемите на четенето, книгоиздаването и книготърговията;

-          Приемаме при евентуални спорове помежду ни по принципни въпроси на книгоиздаването и книготърговията спорещите страни да поканят като медиатор някой от членовете на АБК, а при невъзможност така да се реши спорът – да поставят проблема пред Общото събрание на АБК;

-          Ще се стремим със своите действия да издигаме авторитета и обществената значимост на Асоциация „Българска книга“.Файлове

x