Общо изборно събрание на АБК

14 - Май - 2023

 

Управителният съвет на Сдружение „Асоциация „Българска книга”, на основание свое решение от редовно заседание на УС от 11.05.2023 г. във връзка с провеждането на Общо изборно събрание и съгласно чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на своите членове на 15.06.2023 г. (четвъртък) от 10.00 часа в зала № 2, ет. 2 на Централния дом на архитекта, гр. София, ул. „Кракра“ № 11, при следния

ДНЕВЕН РЕД:.

1. Избор на нов управителен съвет, нов председател на управителния съвет и нов състав на контролния съвет на АБК.
2. Изменения и допълнения в Устава на АБК - предложения от юриста на Асоциацията.
3. Промени в Етичната харта на АБК – създаване на Етична комисия по специфични казуси.
4. Изменения и допълнения в бюджета на АБК за 2023 г.
4.1. Промяна на размера на членския внос.
5. Изменения и допълнения в Правилата за уседналост на търговските изложения на АБК.
6. Обсъждане на международната дейност на АБК и участието на АБК в международни панаири на книгата.
7. Други.


Ако законният представител на съответния член на Асоциация „Българска книга“ не може да вземе участие в Общото събрание лично, той може да бъде заместен от изрично упълномощен от него представител. Молим упълномощеният да носи и представи пълномощно, подписано от законния представител съгласно регистрацията на члена на АБК в съответния регистър към Агенцията по вписванията, при спазване на чл. 15, ал. 7, изр. 2 – 4 от Устава на АБК:
„Едно физическо лице може да представлява повече членове, ако е техен законен представител. Едно физическо лице може да представлява само един член въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.“
x