ПОЗИЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯ „БЪЛГАРСКА КНИГА“ ОТНОСНО СПРАВЕДЛИВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНЕ НА ПРЕВОДАЧЕСКИЯ ТРУД

07 - Февруари - 2023

НА ВНИМАНИЕТО НА

ИНИЦИАТОРИТЕ НА 10/42

СЪЮЗ НА ПРЕВОДАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Асоциация „Българска книга“ (АБК) полага системни и последователни усилия и изразява категоричната си позиция в подкрепа на признаването, закрилата и справедливото възнаграждение на авторския труд и на правата на всички творци и други участници в процеса на създаване, възпроизвеждане и разпространение на литературни произведения. Без съмнение това се отнася и за авторското право на преводачите. Отвореното писмо на инициаторите на „10/42“ вече е изпратено до членовете на Асоциация „Българска книга“. По същия начин ще бъде разпратено и становището на Съюза на преводачите в България и настоящата позиция на АБК.

 

Отчитаме огромното значение на преводачите за разширяване на досега на българския читател с богатството на световната литература и вярваме, че като всеки автор те следва да получават достойно възнаграждение на своя труд съобразно неговото качество.

 

Бихме искали да подчертаем, че уреждането на отношенията между носителите на авторски права и отделните издатели следва да става на основата на равнопоставеност, свободно договаряне и взаимно зачитане на правата и интересите. Като организация, която представлява колективните интереси на огромен брой издатели, осъществяващи дейността си в конкуренция и на свободен пазар, АБК, разбира се, не би могла да отговаря от името на всеки един от тях, нито да се намесва в договарянето между конкретен издател и преводач. Но винаги сме отстоявали позицията и сме настоявали членовете на Асоциацията да следват най-високи етични стандарти и правила и стриктно да спазват действащото законодателство, включително по отношение на договарянето и заплащането на труда на преводачите.

 

Отново изразяваме своята готовност за диалог и сътрудничество със Съюза на преводачите в България както във връзка с конкретно повдигнатите в писмото Ви проблеми, така и с оглед обсъждане и намиране на разрешение на всички въпроси от взаимен интерес и постигане на общите ни цели за развитие на книгоиздаването в България и за подкрепа на книгите и четенето. Приветстваме идеята за провеждане на работна среща и изразяваме готовност да участваме активно със свои представители.

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯ „БЪЛГАРСКА КНИГА“

x