Покана за Общо събрание на АБК

21 - Август - 2020

Управителният съвет на Сдружение „Асоциация „Българска книга", на основание свое решение по т. 4 от свое заседание, проведено на 6.07.2020 г., и решение по т. 1 от заседание, проведено на 19.08.2020 г., във връзка с провеждането на ОС и съгласно чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо отчетно събрание на своите членове на 24.09.2020 г. (четвъртък) от 09.30 часа в зала № 2, ет. 2 на Централния дом на архитекта, гр. София, ул. „Кракра" № 11, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:


1.    Прекратяване на членството на членове на АБК по предложение на УС;

2.    Отчет за дейността на АБК за периода март 2019 г. – септември 2020 г.;

3.    Отчет за изпълнение на бюджета за 2019 г.;

4.    Доклад на Контролния съвет на АБК;

5.    Приемане на план за дейността на АБК за 2020 г.;

6.    Приемане на бюджет за 2020 г.;

7.    Изменения и допълнения в Устава на АБК;

8.    Доклад за състоянието на Сдружение „Репро БГ", в което членува АБК;

9.    Обсъждане на други въпроси, свързани с дейността на АБК – членски внос, концепция на СМЛФ, работно време на изложенията и други;

10.   Разни.

 

Ако законният представител на съответния член на Асоциация „Българска книга" не може да вземе участие в Общото събрание лично, той може да бъде заместен от изрично упълномощен от него представител. Молим упълномощеният да носи и представи пълномощно, подпечатано и подписано от законния представител, съгласно регистрацията на члена на АБК в съответния регистър към Агенцията по вписванията, при спазване на чл. 14, ал. 2 от Устава на АБК: Представителите трябва да са упълномощени с пълномощни от съответните управляващи дружествата-членове, удостоверяващи правата, с които са натоварени упълномощените. Един представител може да представлява само един член на сдружението."

x