Покана за свикване на Общо събрание на АБК - 26.03.2019 г.

14 - Февруари - 2019

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на сдружение Асоциация „Българска книга”, на основание свое решение от редовно заседание на УС от 07.02.2019 г.  и съгласно чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо отчетно събрание на своите членове на 26.03.2019 г. (вторник) от 10.00 часа в зала № 2, ет. 2 на Централния дом на архитекта, гр. София, ул. „Кракра“ № 11, гр. София, при следния дневен ред:

 

  1. Изключване на членове на АБК по предложение на УС
  2. Отчет за дейността на АБК за периода март 2018 г. – март 2019 г.
  3. Отчет за изпълнение на бюджета за 2018 г. Доклад на Контролния съвет на АБК.
  4. Приемане на план за дейността на АБК за 2019 г.
  5. Приемане на бюджет за 2019 г.
  6. Статут и гласуване за наградата на АБК «Рицар на книгата»
  7. Разни  

 

Ако собственикът/управителят на фирмата не може да присъства, то в Общото събрание може да вземе участие негов упълномощен представител.

 

Молим, упълномощеният, съгласно чл. 14, ал. 2 от Устава на АБК, да носи и представи подписано и подпечатано пълномощно върху фирмена бланка („Представителите трябва да са упълномощени с пълномощни от съответните управляващи дружествата-членове, удостоверяващи правата, с които са натоварени упълномощените. Един представител може да представлява само един член на сдружението.“).  

Фирми, които не са заплатили членския си внос за 2019 г. към Асоциация „Българска книга“ до 15.03.2019 г., няма да имат право на глас на Общото събрание.

x