Общо събрание на АБК

02 - Октомври - 2017

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на сдружение Асоциация “Българска книга”, на основание свое решение от заседание на УС от  29.09.2017 г.  и съгласно чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на своите членове на 02.11.2017 г. (четвъртък) от 10.00 часа в зала № 2, ет. 2 на Централния дом на архитекта, гр. София, ул. „Кракра“ № 11, при следния дневен ред:

 

  1. Изпълнение на план за дейността на АБК за 2017 г.
  2. Статус на бюджета на АБК за 2017 г.
  3. Визия и стратегия за развитие на организацията (представяне от УС на АБК)
  4. Софийски международен панаир на книгата
  5. Разни

 

Ако собственикът/управителят на фирмата не може да присъства, то в Общото събрание може да вземе участие негов упълномощен представител. 

x