Общо изборно събрание на АБК

02 - Юни - 2017

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на сдружение Асоциация “Българска книга”, на основание свое решение от заседание на УС от 29.05.2017 г. и съгласно чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо изборно събрание на своите членове на 04.07.2017 г. (вторник) от 10.00 часа  в зала № 2 - eт. 2 на Централния дом на архитекта, гр. София, ул. „Кракра“ № 11, при следния дневен ред:

 

  1. Проект на Закон за книгата.
  2. Статут на наградата на АБК „Рицар на книгата“.
  3. Избор на нов управителен съвет, нов председател на управителния съвет и нов състав на контролния съвет на АБК.
  4. Стандарт за обществените библиотеки. Позиция на Асоциация „Българска книга“.
  5. Софийски международен панаир на книгата.
  6. Промени и допълнения към Етичната харта.
  7. Разни

-         Работна група за борба с пиратството

x