Общо събрание на АБК

16 - Февруари - 2017

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на сдружение Асоциация “Българска книга”, на основание свое решение от редовно заседание на УС от  25.01.2017 г.  и съгласно чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо отчетно събрание на своите членове на 16.03.2017 г. (четвъртък) от 13.00 часа в зала 6 в Националния дворец на културата, гр. София, при следния дневен ред:

 

  1. Изключване на членове на АБК по предложение на УС
  2. Отчет за дейността на АБК за периода март 2016 г. – март 2017 г.
  3. Отчет за изпълнение на бюджета за 2016 г. Доклад на Контролния съвет на АБК.
  4. Приемане на план за дейността на АБК за 2017 г.
  5. Приемане на бюджет за 2017 г.
  6. Гласуване за наградата на АБК «Рицар на книгата»
  7. Разни  
  • Провеждане на Културната програма на Софийския международен панаир на книгата – избор на локация;
  • Детски литературен фестивал

 

Ако собственикът/управителят на фирмата не може да присъства, то в Общото събрание може да вземе участие негов упълномощен представител. 

x