Позиция на Асоциация „Българска книга“

27 - Юли - 2023

Асоциация „Българска книга“ като организация, която подкрепя принципите на хуманизма, изразява сериозна тревога по повод нарастващите обществени тенденции да бъдат проповядвани и пропагандирани човеконенавистни идеологии. Наша отговорност като издатели е да защитим свободата на словото и да не позволим на езика на омразата да се разпространява и да завладява широки прослойки от нашето общество.


Твърдо заставаме зад Чл. 6. от Конституцията на Република България, в който се казва:


(1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.

(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

 

Това ни кара да следим с безпокойство нарастващите прояви на антисемитизъм и на омраза, основана на произход, както и призивите за ограничаване на правата на български граждани и призиви за Народен съд.

 

Като издатели имаме отговорност книгите, които издаваме и разпространяваме да не пропагандират човеконенавистни идеологии.


Книги като „Моята борба“, които в момента се представят като документи на историята, обслужват интересите на крайнодесни групи в българското общество. Като представители на издателския бранш ние не подкрепяме цензурата и призоваваме подобни книги да бъдат издавани и разпространявани по начина, по който това беше направено в Германия през 2015 год. - със сериозен исторически коментар, коментар на заблудите и манипулациите в нея. По този начин книгата и последствията от превръщането ѝ в манифест на фашизма може да бъде разбрана в исторически и културен контекст, като по този начин спира да бъде пропаганден инструмент и може да бъде приета като документ на историята, който да помогне грешките от миналото да не бъдат повтаряни и речта на омразата да бъде лесно разобличавана.

 

Вярваме, че всеки издател и книгоразпространител осъзнава огромната обществена отговорност на нашия бранш за запазването на демократичните ценности и принципите на хуманизма.

x