Покана за Общо събрание на АБК

27 - Февруари - 2023

П О К А Н А

Управителният съвет на Сдружение „Асоциация „Българска книга”, на основание свое решение от редовно заседание на УС от 13.01.2023 г. във връзка с провеждането на Общо събрание и съгласно чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на своите членове на 30.03.2023 г. (четвъртък) от 10.00 часа в зала № 2, ет. 2 на Централния дом на архитекта, гр. София, ул. „Кракра“ № 11, при следния

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на АБК за 2022 г.;

2. Отчет за изпълнение на бюджета за 2022 г.;

3. Доклад на Контролния съвет на АБК;

4. Приемане на план за дейността на АБК за 2023 г.;

5. Приемане на бюджет за 2023 г.;

6. Изменения и допълнения в Устава на АБК;

7. Промени в състава на Управителния съвет на АБК;

8. Обсъждане на инициативи на АБК за промяна на законодателството в подкрепа на книгата;

9. Обсъждане на въпроси, свързани с търговските изложения на АБК:

9.1. Промяна на името на Пролетния базар на книгата;

9.2. Продължителност на Алея на книгата – гр. София и Пролетния базар на книгата;

9.3. Реклама и промоция на търговските изложения на АБК;

9.4. Финансови аспекти на търговските изложения на АБК;

10. Разни.

 

Ако законният представител на съответния член на Асоциация „Българска книга“ не може да вземе участие в Общото събрание лично, той може да бъде заместен от изрично упълномощен от него представител. Молим упълномощеният да носи и представи пълномощно, подписано от законния представител съгласно регистрацията на члена на АБК в съответния регистър към Агенцията по вписванията, при спазване на чл. 15, ал. 7, изр. 2 – 4 от Устава на АБК:

„Едно физическо лице може да представлява повече членове, ако е техен законен представител. Едно физическо лице може да представлява само един член въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.“

x