Покана за Общо събрание на Асоциация „Българска книга“

29 - Април - 2021

Управителният съвет на сдружение Асоциация „Българска книга”, на основание свое решение от редовно заседание на УС от 13.01.2021 г. и неприсъствено решение на УС от 21.04.2021 г. във връзка с провеждането на ОС и съгласно чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на своите членове на 08.06.2021 г. (вторник) от 10.00 часа в зала № 2, ет. 2 на Централния дом на архитекта, гр. София, ул. „Кракра“ № 11, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.    Отчет за дейността на АБК за 2020 г.;

2.    Отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г.;

3.    Доклад на Контролния съвет на АБК;

4.    Приемане на план за дейността на АБК за 2021 г.;

5.    Приемане на бюджет за 2021 г.;

6.    Избор на нов управителен съвет, нов председател на управителния съвет и нов състав на контролния съвет на АБК;

7.    Изменения и допълнения в Устава на АБК

8.    Разни

 

Ако законният представител на съответния член на Асоциация „Българска книга“ не може да вземе участие в Общото събрание лично, той може да бъде заместен от изрично упълномощен от него представител. Молим упълномощеният да носи и представи пълномощно, подпечатано и подписано от законния представител, съгласно регистрацията на члена на АБК в съответния регистър към Агенцията по вписванията, при спазване на чл. 15, ал. 7 от Устава на АБК:

 

„Едно физическо лице може да представлява повече членове, ако е техен законен представител. Едно физическо лице може да представлява само един член въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.“

x