ТРУД И ПРАВО

Град
София
Адрес:
пл. "Македония" 1
Пощ. код:
1000
Телефон(и):
02/987 51 10
Факс:
02/987 06 12
E-mail:
office@trudipravo.bg
Уеб-Страница:

Описание:

Издателски комплекс „Труд и право” е създаден през юли 1992 година. Правната му форма е консорциум - доброволно обединение на самостоятелни търговци в името на обща цел – разпространение на професионални знания в най-важните области на правото, икономиката и социалната дейност.
Художественото и графично оформление и предпечатната подготовка на изданията се осъществява от „МТ-студио”.
Изданията на ИК „Труд и право” се печатат с любезното съдействие на Полиграфически комбинат „Д. Благоев” - София и „Циан” ООД - София, и „Мултипринт” ООД – Костинброд.

ИК „Труд и право” предлага:
1. пет месечни списания;
2. пет книги-годишници;
3. 20-25 книги по актуални професионални теми всяка година;
4. пет компютърни информационни продукти ЕПИ.
Във взаимодействие с НКЦ „Решение” ООД, ИК „Труд и право” организира и провежда професионални учебни семинари в страната и в чужбина.

Печатните издания и компютърните продукти на ИК „Труд и право” предлагат комплексни и прецизни знания в следните области:
• трудово право и държавна служба;
• социално и здравно осигуряване;
• социално подпомагане и социални услуги;
• счетоводство и данъци;
• финансово управление;
• митници;
• застраховане;
• вещно, семейно и наследствено право;
• интелектуална собственост;
• устройство на територията, кадастър и имотен регистър;
• търговско право;
• обществени поръчки;
• национални и европейски пазари;
• публично предлагане на ценни книжа, финансови пазари;
• конкуренция;
• защита на потребителите.
Изданията и продуктите на ИК „Труд и право” съдържат:
• нормативна уредба;
• съдебна и арбитражна практика;
• писма и указания на държавни органи;
• авторски статии, коментари, анализи, разяснения и консултации;
• административно-правни процедури и приложни документи;
• богата делова и координатна информация.
x