Как да запълним празнината в електронните умения?

20 - Юни - 2014

Как да запълним празнината в електронните умения?

От Мариса Фернандес Естебан

Как доброто сътрудничество между ИКТ и издателската дейност може да запълни празнината в електронните умения? Мариса Фернандес Естебан – служител на Европейската комисия, представи гледната точка на Комисията относно електронните умения по време на семинар на мрежата TISP на тема „Издателската дейност и секторът на ИКТ: как се променят уменията в тези различни сектори, за да могат те да работят по-тясно заедно“, проведен на 8 април в рамките на Лондонския панаир на книгата.

Отправната точка беше липсата на електронни умения: предвижданията показват, че 85% от бъдещите работни места ще изискват определено ниво на компютърна грамотност, докато днес на 25% от възрастните им липсват такива умения. Способностите за работа с цифрови устройства е едно от основните умения на XXI в., за да могат гражданите да бъдат наемани на работа, което те трябва да придобият чрез образование и обучение. Служителите и гражданите трябва да могат да използват новите технологии критично, с въображение и заедно. В тази рамка цифровите компетенции са следователно нещо повече от просто използване на технологиите или електронните умения. На фона на стабилното увеличаване на търсенето на служители по ИКТ с годините броят на завършилите компютърни специалности намалява. В Програмата в областта на цифровите технологии е посочено, че Европа може скоро да се изправи пред недостиг на 900 000 работници в ИКТ. Европейската комисия е дала началото на Голямата коалиция за цифрови работни места (Grand Coalition for digital jobs) – партньорство на множество заинтересовани страни, които търсят намаляване на несъответствието между предлагането и търсенето на специалисти по ИКТ в Европа. Целта ѝ е да промени намаляващата тенденция и да спомогне за увеличаване на специалистите по ИКТ до 2015 г., така че да осигури достатъчен брой такива специалисти в Европа до 2020 г.

Доброто сътрудничество между издателите и сектора на ИКТ може да запълни празнината в електронните умения и да допринесе за просперитета на ЕС като цяло. Наистина има огромна нужда от сътрудничество между тези два сектора, но за тази цел контактите и механизмите за установяване на връзки между тях трябва да се подобрят и фокусират, за да има повече успешни случаи на сътрудничество и проекти на тази основа. Културните и творческите сектори трябва да се обединят и да поемат водещата позиция и отговорността при определяне на техните потребности, както и да започнат иновативни проекти в областта на ИКТ, културата и творчеството.

Как Европейската комисия подкрепя тази тенденция? Един от отговорите е „Хоризонт 2020“ – програма, която представлява отлична възможност за двата сектора да започнат нови съвместни проекти, ползи, които далеч не се ограничават само с възможностите за осигуряване на финансиране. Новите инструменти предлагат средства за малки и фокусирани върху иновациите проекти и изглежда, че са от голям интерес за МСП от секторите на издателската дейност и ИКТ със специален акцент върху стартиращите предприятия. Вече са идентифицирани някои приоритети и покани за проекти, в които двата сектора могат да работят заедно и да подават проектни предложения. Инструментът за МСП също се разглежда като голяма възможност за двата сектора.

Що се отнася до „Творческа Европа“ (Creative Europe), през февруари 2014 г. британското правителство публикува своя преглед на баланса на компетенциите между Великобритания и Европейския съюз в областта на културата. След обширни консултации и анализи прегледът заключва, че компетенциите на ЕС в областта на културата се разглеждат от изследователите като важен източник на финансиране за културата, като фактор за създаване на творчески партньорства и като средство за популяризиране на „меката сила“ на Великобритания. „Творческа Европа“ ще предложи увеличена подкрепа литературни преводи: общият бюджет за тази част на програмата през 2014 г. е 3,6 млн. евро. Европейските издатели могат да кандидатстват за средства за превод, издаване и популяризиране на литературни творби от Европа (под формата на „пакети“ от 3-10 произведения), за които притежават необходимите права. Литературните произведения на хартия или е цифров формат (електронни книги) са допустими за финансиране, като максималната подкрепа за един „пакет“ е 100 000 евро.

През предстоящия програмен период (2014-2020) се очаква безвъзмездната помощ да спомогне за превода на до 4 500 книги. Насърчават се преводите от по-малко използвани европейски езици на английски, немски, френски и испански, като това може да доведе до по-голям тираж на произведенията. По предишната Програма „Култура“ (2007-2013) ЕС инвестира средно 2,5 млн. евро годишно за превод на литературни произведения. Програмата осигури 17,5 млн. евро за разходи за превод на около 3 200 творби, включващи повече от 30 езика.

Друга програма предназначена за тези теми е „Еразъм+“, която подпомага партньорствата между различни видове заинтересовани страни.

x