Издания

19 - Юни - 2008
Каталог на АБК

През 2007 г. и 2008 г. Министерство на културата реализира програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”. Програмата осигурява финансова подкрепа за обновяване на библиотечните колекции на проектен принцип и така продължава изпълнението на основната цел да активизира интереса към книгата и четенето и да съдейства за развитие на библиотеките като центрове за придобиване на знания и информация.

Асоциация „Българска книга” подготви, издаде и изпрати до всички библиотеки в страната каталози на изданията на членовете на асоциацията, които улесниха библиотеките в систематизиране и попълване на информацията във формулярите за кандидатстване с проекти по програмата.

x