Програми за финансиране от ЕС

24 - Януари - 2014

Приложение 

 

Първата програма е „Хоризонт2020”, която подпомага научноизследователската дейност и иновациите в много сектори. „Хоризонт2020” е с общ бюджет от около 80 милиарда евро за периода 2014 – 2020 година. Освен към научноизследователски институции, програмата е насочена и към малки и средни предприятия (МСП), за да им помогне да осъществят необходимите иновации. „Хоризонт2020” е разработена така, че да подпомага малки и прости научноизследователски проекти, които са свързани с пазара и чийто основен фокус е върху иновациите. Частта от цялата програма, насочена към насърчаване на сътрудничеството между европейските творчески дейности, е озаглавена ИКТ – технологии за съдържание и управление на информацията. Това представлява най-интересният потенциален източник на подкрепа за партньорства между ИКТ и издателите.

 

За справка за „Хоризонт2020” са достъпни следните документи:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs. html

 

На следващо място е програмата „Творческа Европа”. С бюджет от 1.46 милиарда евро за периода 2014 – 2020 година, програмата е пряко насочена към творческия сектор. Целта й е да насърчи мобилността на професионалистите в областта на културата, както и трансграничното движение на културни произведения. Програмата подпомага конкурентноспособността на сектора, като предоставя възможности за обучение и насърчава обмена на знания. Първите покани за участие по „Творческа Европа” вече са публикувани на уебсайта на Европейската комисия:

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm

 

На трето място, ЕС в момента изпълнява нова програма за Конкурентноспособността на предприятията и малките и средни предприятия – известна като COSME. Целта й е да улесни достъпа до кредити за МСП, да подобри достъпа до пазари във и извън Европа и да създаде благоприятна среда за работа на МСП. Програмата COSME ще осигури следните видове подкрепа:

 

 • Кредитни гаранции за МСП, за които би било трудно да получат кредити от банки
 • Предоставяне на капитал за фондове с рисков капитал, които насърчават инвестициите на МСП по време на етапа на растеж
 • Предоставяне на практическа информация и други услуги безплатно на компании, които търсят партньори, фининасиране или информация за нови пазари, програми на ЕС и нормативната база
 • Определяне на сравними показатели и изготвяне на проучвания с цел подобряване нивото на разбиране и стандарта за мониторинг на промишлените сектори на европейско и световно ниво или на свързаните с МСП политики в Европа.

 

 

FEP-FEE | Федерация на европейските издатели

                                     Ул. Монтоайе 31, пощенска кутия 8 -  Брюксел 1000

Тел. 32 2 770 11 10 | факс: 32 2 771 20 71 | info@fep-fee.eu

 

Очакваният общ бюджет за седемгодишния период на COSME (2014 – 2020) е 2.3 милиарда евро. Допълнителна информация за COSME можете да намерите на  http://www.access2finance.eu/ или на мрежата Enterprise Europe: http://een.ec.europa.eu/.

 

Допълнителна информация: програми и проекти от потенциален интерес за финансиране от ЕС (извадка)

 

Хоризонт2020

 

 • ИКТ работна програма – Цел ИКТ18, Подкрепа на растежа на МСП в ИКТ сектора и иновативните творчески сектори  (покана: 11 декември 2013 г., краен срок: 23 април 2014 г.). Общ бюджет: 14 милиона евро
 • ИКТ работна програма – Цел ИКТ13, Уеб предприемачество (покана: 11 декември 2013 г., краен срок: 23 април 2014 г.). Общ бюджет: 10 милиона евро
 • ИКТ работна програма – Цел ИКТ17, Премахване на езиковата бариера (покана: 11 декември 2013 г., краен срок: 23 април 2014 г.). Общ бюджет: 15 милиона евро
 • ИКТ работна програма – Цел ИКТ19, Технологии за творческите сектори, социални медии и сближаване (покана: юли 2014 г., краен срок: януари 2015 г.). Общ бюджет: 39 милиона евро
 • ИКТ работна програма – Цел ИКТ20, Технологии за по-добро учене и обучение (покана: юли 2014 г., краен срок: януари 2015 г.). Общ бюджет: 52 милиона евро

За повече информация:

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

 

Творческа Европа

 

Като цяло, програмата „Творческа Европа” е насочена към институции (с нестопанска цел), както и към търговски предприятия в сферата на културата и творческите дейности – с други думи, изящни изкуства, представления, кино, медии и издателска дейност, видео игри и т.н. Програмата е разделена на три области: Култура, Медии и Многосекторна дейност. В частта „Култура” – може би най-пряко свързана с издателската дейност – има четири различни вида възможности за финансиране, които са изброени по-долу. Частта  „Медии” също заслужава внимание, въпреки че не сме я включили тук. За повече информация за всички програми: http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm

 

 • Художествен превод: Очаква се броят на финансираните заглавия да нарастне от около 3300 (от предишния период на финансиране до 2013 г.) на 4500 (период на финансиране 2014 – 2020 г.). Това важи и за превода, тъй като за пръв път програмата ще финансира и дейности за популяризиране на преведени книги.

 

FEP-FEE | Федерация на европейските издатели

                                     Ул. Монтоайе 31, пощенска кутия 8 -  Брюксел 1000

Тел. 32 2 770 11 10 | факс: 32 2 771 20 71 | info@fep-fee.eu

 

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/call-eac-s19-2013-

literary_en.htm

 • Програми за сътрудничество: Тук се включват малки програми (с поне три партньори от три държави) и по-мащабни програми (с най-малко шест партньори от шест държави). Покана за участие ще се публикува ежегодно и всяка година около 100 програми за сътрудничество ще получават подкрепа (сред примерите от миналите проекти са  PETRA и Literature Across Frontiers). Възможният размер на финансиране е до 200 000 евро (за малки проекти) и 2 милиона евро (по-мащабни проекти); съфинансирането от ЕС е до 50% (за по-мащабни проекти) и до 60% (за по-малки проекти).

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/call-eac-s16-2013-

cooperation_en.htm

 • Мрежи: Целта е мрежите да имат въздействие основно в областта на контактите между предприятията, като се стимулира конкурентноспособността на сектора чрез обмен на знания и трансфери. Ще има две покани за участие за проекти за мрежи в периода 2014 – 2020 г., първата вече е публикувана на 10 декември. Финансиране: до 250 000 евро на година; съфинансиране от ЕС: 80%.

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/call-eac-s18-2013-networks_en.htm

 • Платформи: Целта е платформите да доведат до конкретни резултати на ниво предприятия – клиенти, т.е. да се осъществи контакт с аудиторията на творческите произведения и да се подпомагат новопоявяващи се културни дейци, както да се насърчи включването на творби от други страни в програмата на една компания (т.е. да се подпомогне трансграничното разпространение на културни произведения). В периода 2014 – 2020 г. ще има три покани за участие, а първата беше публикувана на 10 декември. Финансиране: до 500 000 евро за година; съфинансиране от ЕС: 80% http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/call-eac-s17-2013- platform_en.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEP-FEE | Федерация на европейските издатели

                             Ул. Монтоайе 31, пощенска кутия 8 -  Брюксел 1000

Тел. 32 2 770 11 10 | факс: 32 2 771 20 71 | info@fep-fee.eu

x