Четяща българия

24 - Юли - 2008
ПРОГРАМА "ЧЕТЯЩА БЪЛГАРИЯ"


През 2004 г. Асоциация "Българска книга" заедно с Националния център за книгата към Министерството на културата проведоха социологическо проучване "Книгата и читателят в България", което констатира редица тревожни факти и отбеляза критичен спад в читателската активност сред населението в страната, като най-сериозните отрицателни тенденции са при децата и младите хора.
Това наложи да се разработи съвместно със Съюза на библиотечните и информационните работници програмата "Четяща България", която беше подкрепена от Съюза на преводачите в България, Синдиката на българските учители, Съюза на научните работници, БАН.
Основни приоритети в изпълнението на национална програма Четяща България" са:
    • Книгата да стане по-достъпна с въвеждане на данъчни облекчения;
    • Приемане на пакет от законодателни документи за библиотеките, с които да бъдат определени техният статут и значението им в обществото, както и отговорностите по тяхното финансиране;
    • Намаляване цената на колетните пратки с книги за страната и чужбина;
    • Популяризиране на книгата и четенето в специални предавания по БНТ и БНР;
    • Въвеждане на час по библиотека един път седмично от 1 до 3 клас, в който всяко дете да има възможността да заеме по една книга до следващия учебен час;
    • Създаване на програма за спешно попълване на фондовете на обществените, училищните и университетските библиотеки и попълване на съществуващите библиотечни фондове с пропуснати заглавия според международните стандарти;
    • Съживяване на дейността на читалищни и училищни библиотеки със запазени фондове и материална база, но без персонал;
    • Представяне на условия за създаване на домове на книгата към общините, които да се превърнат в най-големите книжарници и в място за организиране представянето на нови книги и техните създатели и други сродни прояви;
    • Периодично провеждане на социологически проучвания за интереса към книгата;
    • Изграждане на специален фонд за превод на българска художествена и научна литература. С цел да се представи по-пълно българската литература зад граница и да се подобри образът на България пред света, преведените книги да се изпращат в чуждестранни библиотеки.
Програмата "Четяща България" си поставя за цел да популяризира книгата, в частност българската книга, като основен фактор за духовното развитие на личността и да възвърне интереса към четенето.
Програмата ще се изпълнява в две основни направления:
1. Активен диалог с държавните институции за законодателни инициативи, свързани с разработването на нормативна база за развитието на българското книгоиздаване съобразно практиките на Европейския съюз.
2. Реализиране на конкретни инициативи съвместно с държавните институции, имащи отношение към проблематиката на книгата, неправителствени организации и националните медии. Това са:
    o провеждането на национален конкурс за есе на тема "Какво ми дава книгата?" съвместно с МОН и Националния център за книгата към МК;
    o провеждане на Празници на книгата за деца в рамките на Панаира на книгата;
    o организиране на посещението на Панаира на книгата на деца от различни области от страната с цел закупуване на книги с ваучери предоставени от Националния център за книгата и разглеждане на фондовете на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий";
конкурс за детска рисунка на литературна тема, като спечелилата
    o първа награда рисунка ще стане основа за плаката на Панаира на книгата;
    o провеждането на читателски маратон в страната;
    o читателски тест (компютърен вариант);
    o реализиране на проект "Моята първа книга" - издаване на детска книжка, която ще получава всяко новородено дете в България.

Програмата "Четяща България" е инвестиция за развитието на българската култура.

x