Меморандум

17 - Юли - 2008МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА,
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА,
СТОЛИЧНА ОБЩИНА,
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА,
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО,
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД,
АСОЦИАЦИЯ "БЪЛГАРСКА КНИГА",
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ,
СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ,

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ,
СЪЮЗ НА ПРЕВОДАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ,
СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ,
СЪЮЗ НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА,
СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ,
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ",

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ,
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО

Днес, 17.04.2006 г., се подписа следният меморандум между МК, МОН, СО, ДАМС, ДАЗД, БП, АБК, НСОРБ, СБИР, СБП, СПБ, СБХ, СНЧ, СБУ, НБKM, БНТ и БНР

Формиране на национална политика за четене, изработване на общи позиции и предприемане на съвместни действия за устойчиво развитие на българското книгоиздаване, книготърговията, библиотеките и народните читалища в процеса на присъединяване на Република България към Европейския съюз.
Ние, горепосочените държавни институции и неправителствени организации, сме убедени, че:
Културата е същност и проява на всяка цивилизация. Основно мерило за културата на една нация е нейната книжнина.
Като имаме предвид изключителната роля на българската книга за развитието на нашата култура и нашата национална идентичност и на четенето като предпоставка за устойчиво човешко развитие, декларираме своето желание и готовност да обединим усилия в извеждането на политиката за четене като национален приоритет.
Водени от желанието за развитие на книжовността съобразно европейските норми и стандарти, подписваме настоящия Меморандум, с който:
1. Отстояваме правото на равен достъп до знание, култура и информация на всеки български гражданин с цел опазване на нашето културно наследство, засилване на интереса към книгата и четенето и преоткриването на духовността.
2. Обединяваме усилията си за изработване на общи позиции, представяне на общи становища и предприемане на съвместни действия пред европейски партньори и държавни и местни органи в защита интересите на българското книгоиздаване, книготърговията, библиотеките и читалищата.
3. Подкрепяме европейските принципи в областта на културата.
4. Приемаме Националната програма "Четяща България", разработена от Асоциация "Българска книга" в партньорство със Съюза на библиотечните и информационните работници.
Основните цели на програмата “Четяща България" са:
o Библиотеките да се превърнат в място за свободен и равен достъп до информация.
o В образованието и възпитанието на нашите деца четенето и книгата да заемат достойното си място.
o Да се поощряват създаването и съхранението на българската книга.
o Да се работи за запазването на българската култура.

Програмата "Четяща България" предвижда:
o Въвеждане на данъчни преференции и други облекчения за цялата книжна верига;
o Актуализиране на нормативните документи за библиотеките, с които да бъдат определени статутът, функциите и отговорностите им в обществото, както и механизмите и средствата за тяхното финансиране;
o Създаване на алтернативни форми за книгоразпространение;
o Популяризиране на книгата и четенето в националните печатни и електронни медии;
o Осъвременяване на библиотечните фондове на обществените, училищните, университетските и други библиотеки според международните стандарти;
o Осигуряване на условия за нормално функциониране на читалищните и училищните библиотеки със запазени фондове и материална база;
o Въвеждане на изисквания в съответните нормативни документи за приоритетно назначаване в библиотеките на специалисти с необходимата образователна квалификация;
o Търсене на възможности в общините за създаване на домове на книгата, които да бъдат не само книжарници, а и място за представянето на нови книги и техните автори;
o Периодични социологически проучвания на интереса към книгата и четенето;
o Създаване на финансов фонд за превод на българска литература на други езици, с цел да се представи по-пълно българската култура зад граница и да се обогати образът на България пред света;
o Създаване на квалификационен център за обучение на преводачи и редактори.
Настоящият меморандум е отворен за присъединяване на всички държавни институции и неправителствени организации, които споделят горепосочените цели.

x